Các Ví Dụ với AWS CLI

Ở phần này, bạn sẽ trải nghiệm việc sử dụng AWS CLI để tạo tài nguyên trên AWS. Các lệnh ví dụ bên dưới được áp dụng cho hệ điều hành Linux hoặc MacOS. Bạn có thể sử dụng VI Editor để ghi các lệnh dưới vào các shell scripts và khởi chạy chúng. Hãy ôn lại cách sử dụng Vi Editor ở bài TRIỂN KHAI MÁY ẢO SHARENOTE

Các câu lệnh VI Editor cần dùng:

$ sudo vi <file.sh> #tạo và chỉnh sửa shell script
$ sudo chmod +x <file.sh> #thiết lập thuộc tính khởi chạy cho shell script

Nội dung:

1. Tạo một VPC

aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --output text

export VPC_ID=<VpcId>
aws ec2 create-tags --resources $VPC_ID --tags Key=Name,Value=DEV-VPC-10.0.0.0/16

2. Tạo các Subnet trong VPC

# NAT Internet subnet 
aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-zone ap-southeast-1a --output text 

export SUBNET_ID_INTERNET=<SubnetId>

aws ec2 create-tags --resources $SUBNET_ID_INTERNET --tags Key=Name,Value=DEV-InternetSubnet-1a-10.0.1.0/24 --output text

# Web subnet 
aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.10.0/24 --availability-zone ap-southeast-1a --output text

export SUBNET_ID_WEB1=<SubnetId>

aws ec2 create-tags --resources $SUBNET_ID_WEB1 --tags Key=Name,Value=DEV-WebPublicSubnet-1a-10.0.10.0/24 --output text

aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.1111.0/24 --availability-zone ap-southeast-1b --output text

export SUBNET_ID_WEB2=<SubnetId>

aws ec2 create-tags --resources $SUBNET_ID_WEB2 --tags Key=Name,Value=DEV-WebPublicSubnet-1b-10.0.1111.0/24 --output text

# Application subnet 
aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.20.0/24 --availability-zone ap-southeast-1a --output text

export SUBNET_ID_APP1=<SubnetId>

aws ec2 create-tags --resources $SUBNET_ID_APP1 --tags Key=Name,Value=DEV-APP-PrivateSubnet-1a-10.0.20.0/24 --output text


aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.21.0/24 --availability-zone ap-southeast-1b --output text

export SUBNET_ID_APP2=<SubnetId>

aws ec2 create-tags --resources $SUBNET_ID_APP2 --tags Key=Name,Value=DEV-APP-PrivateSubnet-1b-10.0.21.0/24 --output text

# Database subnet
aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.30.0/24 --availability-zone ap-southeast-1a --output text

export SUBNET_ID_DB1=<SubnetId>

aws ec2 create-tags --resources $SUBNET_ID_DB1 --tags Key=Name,Value=DEV-DB-PrivateSubnet-1a-10.0.30.0/24 

aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.31.0/24 --availability-zone ap-southeast-1b --output text

export SUBNET_ID_DB2=<SubnetId>

aws ec2 create-tags --resources $SUBNET_ID_DB2 --tags Key=Name,Value=DEV-DBPrivateSubnet-1b-10.0.31.0/24 --output text

3. Tạo Internet Gateway và NAT Gateway

# Create Internet Gateway
aws ec2 create-internet-gateway --output text

export IGW_ID=<InternetGatewayId>

aws ec2 create-tags --resources $IGW_ID --tags Key=Name,Value=DEV-InternetGateway

# Attach Internet Gateway to VPC
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id $IGW_ID --vpc-id $VPC_ID --output text

# Create Elastic IP address
aws ec2 allocate-address --domain vpc --output text

export ALLOC_ID=<AllocationId>

aws ec2 create-tags --resources $ALLOC_ID --tags Key=Name,Value=DEV-Elastic-IP

# Create NAT Gateway
aws ec2 create-nat-gateway --allocation-id $ALLOC_ID --subnet-id $SUBNET_ID_INTERNET

export NATGW_ID=<NatGatewayId>

aws ec2 create-tags --resources $NATGW_ID --tags Key=Name,Value=DEV-NAT-GW

4. Tạo Routing Table

#Create custom routable
aws ec2 create-route-table --vpc-id $VPC_ID --output text 

export RTB_ID=<RouteTableId>

aws ec2 create-tags --resources $RTB_ID --tags Key=Name,Value=DEV-RouteTable-Internet


#Add route entry that direct traffic to internet through NAT Gateway
aws ec2 create-route --route-table-id $RTB_ID --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id $NATGW_ID

#Associate the custom routable to the subnet that required internet connection
aws ec2 associate-route-table --route-table-id $RTB_ID --subnet-id $SUBNET_ID_INTERNET

5.Làm việc với Transit Gateway

#List Transit Gateway in system 
aws ec2 describe-transit-gateways

export TGW_ID=<TransitGatewayId>

#Create Transit Gateway attachment ( Require to list at least 1 subnet per availability zone )
aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-id $TGW_ID --vpc-id $VPC_ID --subnet-ids $SUBNET_ID_WEB1 $SUBNET_ID_WEB2 --output text

export TGW_ATTACHMENT=<TransitGatewayAttachmentId>

aws ec2 create-tags --resources $TGW_ATTACHMENT --tags Key=Name,Value=DEV-Transitgateway-attachment

6. Thiết lập Cloud Trail

#Create bucket to store log
export TRAIL_NAME=<TrailName>
export S3_BUCKET=<S3BucketName>
export S3_PREFIX=<ObjectPrefix>
export ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)

aws s3 mb s3://$S3_BUCKET

#Create bucket policy json
cat <<'EOT'>> $S3_BUCKET-bucket-policy.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::$S3_BUCKET"
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::$S3_BUCKET/$S3_PREFIX/AWSLogs/$ACCOUNT_ID/*",
      "Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"}}
    }
  ]
}
EOT

#Assign S3 bucket policy

aws s3api put-bucket-policy --bucket=$S3_BUCKET --policy=file://$(pwd)/$S3_BUCKET-bucket-policy.json

#Create and start trail

aws cloudtrail create-trail --region=$REGION --name=$TRAIL_NAME --s3-bucket-name=$S3_BUCKET --s3-key-prefix=$S3_PREFIX

aws cloudtrail start-logging --region=$REGION --name=$TRAIL_NAME

7. Tạo S3 Gateway VPC Endpoint

#Create VPC Endpoint
export REGION=<Region>
export VPC_ID=<VpcId>
export ROUTE_TABLE_ID=<RouteTableId>
export S3_BUCKET=<S3BucketName>
export VPC_ENDPOINT_ID=$(aws ec2 create-vpc-endpoint --region=$REGION --vpc-id $VPC_ID --service-name com.amazonaws.$REGION.s3 --route-table-ids $ROUTE_TABLE_ID --query 'VpcEndpoint.VpcEndpointId' --output text)

#Update Bucket Policy to allow access from the VPC Endpoint

cat <<'EOT'>> $S3_BUCKET-bucket-policy.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-specific-VPCE-only",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::$S3_BUCKET/*"],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:sourceVpce": "$VPC_ENDPOINT_ID"
        }
      }
    }
  ]
}
EOT

aws s3api put-bucket-policy --bucket=$S3_BUCKET --policy=file://$(pwd)/$S3_BUCKET-bucket-policy.json